Algemene voorwaarden Zwemschool 123Jump B.V.

 

1. Organiserende instantie

1.1. Zwemschool 123Jump, hierna te noemen de zwemschool, is een handelsnaam van 123jump B.V., gevestigd te Amsterdam, Transvaalstraat 30 A, 1092 HL Amsterdam en staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, dossiernummer 34335302.

1.2 De zwemschool heeft het BTW-identificatienummer: 820676536.B01.
De zwemschool leidt op voor de zwemdiploma’s A, B en C van het zwem-ABC overeenkomstig de bepalingen, richtlijnen en examenprogramma’s van het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ/NZR).

3. Toezichthoudende instantie

3.1. De zwemschool is een door het NPZ/NZR erkend opleidings- en exameninstituut en staat geregistreerd
onder klantcodenummer: 394065.

3.2. De door de zwemschool georganiseerde en af te nemen zwem-ABC examens staan onder toezicht van
de onder punten 2.1 en 3.1 genoemde instanties.

4. Inschrijving van leskind

4.1. Inschrijving voor een zwemcursus geschiedt na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier van de website www.123jump.nl. Inschrijvingen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst.

4.2. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt de inschrijving per e-mail of per brief aan de inschrijver bevestigd.

5. Deelname aan de zwemlessen

5.1. Om deel te kunnen nemen aan een zwemcursus voor het A-diploma, dient het leskind bij de start van
de cursus minimaal 4,5 jaar oud te zijn.

5.2. Uitsluitend ter beoordeling van de zwemschool kan van deze leeftijdsgrens worden afgeweken.

5.3. Om deel te kunnen nemen aan een zwemcursus voor het B- of C-diploma, dient het kind al in bezit te
zijn van het A-diploma, respectievelijk het B-diploma.

5.4. Het leskind, dat bij de zwemschool het A- of B-diploma heeft behaald, krijgt voorrang bij de plaatsing in
een zwemcursus voor het B- of C-diploma. In alle ander gevallen wordt het leskind geplaatst in de
volgorde zoals onder punt 4.1 is bepaald.

5.5. De cursusduur is gekoppeld aan de bij de inschrijving gekozen zwemcursus.

6. Afzwemmen voor een NPZ/NRZ-diploma

6.1. Door de zwemschool wordt uitsluitend opgeleid voor het kunnen deelnemen aan een examen voor een
zwemdiploma A, B of C van het NPZ/NRZ.

6.2. Door de zwemschool worden, uitsluitend bij voldoende deelname en ter beoordeling van de zwemschool,
afsluitende examens voor een zwemdiploma A, B of C van het NPZ/NRZ georganiseerd.

6.3. Voor de deelname aan de onder artikel 6.2 genoemde examens worden additioneel kosten in rekening
gebracht. De hoogte van deze kosten zullen op voorhand bekend worden gemaakt.

7. Niet beschikbaarheid van zwemlesaccommodatie of zwemles instructeur

7.1. De zwemschool sluit iedere aansprakelijkheid, restitutie van cursusgeld en/of enige ander financiële vergoeding uit, wanneer de zwemschool wegens overmacht niet in de gelegenheid is om de zwemles- cursus geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

7.2. De zwemschool zal in een situatie als omschreven in artikel 7.1 de ouder/verzorger hierover zodra dit mogelijk is informeren.

7.3. De zwemschool zal zich inspannen om, in een situatie als omschreven in artikel 7.1, vervangende zwemlesaccommodatie te vinden. Aan het gebruik van vervangende zwemlesaccommodatie kunnen additionele kosten verbonden zijn.

8. Veiligheid

8.1. Bij de voorbereiding en het geven van de zwemcursussen wordt veiligheid mede in acht genomen.

8.2. Bij de aanmelding door middel van het inschrijfformulier, dient de ouder/verzorger alle geestelijke en/of
lichamelijke beperkingen van het leskind volledig te vermelden. Indien en voor zover in de periode dat de zwemcursus gegeven wordt beperkingen bij het deelnemende kind ontstaan, dient de ouder/verzorger dit direct aan de zwemschool te berichten.

8.3. Het is ter vrije beoordeling aan de zwemschool om een leskind dat een beperking als bedoeld onder punt 8.2 heeft, geheel of gedeeltelijk van deelname aan de zwemlessen uit te sluiten. Indien en voor zover de uitsluiting plaatsvindt wegens een beperking die ontstaat in de periode dat de zwemcursus gegeven wordt en niet aan de zwemschool te wijten is, zal er geen restitutie van cursusgeld plaatsvinden.

8.4. In geval, ter vrije beoordeling van de zwemschool, op het inschrijfformulier of door de ouder/verzorger in de periode dat de zwemcursus gegeven wordt niet, niet tijdig of niet in afdoende mate melding wordt gemaakt van een beperking die de deelname aan de zwemcursus belemmert en het leskind ten gevolge daarvan wordt uitgesloten van deelname aan de zwemcursus, zal er geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.

9. Gebruiks- en gedragsregels zwemlesaccommodatie

9.1. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider dient zich in en rond het zwembad te houden
aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het
personeel en/of het instructieteam van de zwemschool gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

9.2. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder punt 9.1 kan leiden tot onmiddellijke
beëindiging van de zwemcursus aan het leskind, zonder enig recht op restitutie van het al betaalde cursus-
geld.

10. Voorbehouden

10.1. De zwemschool behoudt zich het recht voor om in het belang van het leskind wegens onvoorziene omstandigheden tussentijds wijzigingen aan te brengen in de planning van zwemcursussen of de cursusplaats,- lesdag en/of –tijdstip.

10.2. De zwemschool zal zich inspannen om de onder punt 10.1 genoemde situaties tot een minimum te beperken en de inschrijvende ouder/verzorger hierover zodra dit mogelijk is te informeren.

11. Aansprakelijkheid

11.1. De zwemschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig onderdeel van het reispakket zoals aangeboden door reisorganisatie of de verstrekker van de accommodatie, waarin het leskind en/of diens begeleiders verblijven of waarin de zwemcursus wordt gegeven.

11.2. Indien en voor zover de zwemschool voor geleden schade aansprakelijk gesteld kan worden, is zij niet gehouden die schade te vergoeden als de ouder/verzorger zijn schade heeft of had kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, op de terbeschikkingsteller van de zwemlesaccommodatie of op de organisator van het reispakket.

11.3. Alle aansprakelijkheid van de zwemschool is beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van de zwemschool ter zake enige claim uitkeert aan de inschrijvende ouder/verzorger, c.q. begeleider, vermeerderd met het eigen risico van de zwemschool op de betreffende polis.

12. Annulering

12.1. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

12.2. In geval van annulering meer dan vier maanden voorafgaande aan de eerste zwemcursusdag, zal het
cursusgeld volledig worden gerestitueerd, minus 15% administratiekosten.

12.3. Bij annulering in de periode van vier maanden tot twee maanden voorafgaande aan de eerste
zwemcursusdag, zal 50% van het cursusgeld worden gerestitueerd.

12.4. Bij annulering in de periode van twee maanden voorafgaande aan de eerste zwemcursusdag zal geen
restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.

12.5. Indien een leskind niet kan deelnemen aan een geboekte zwemcursus, bestaat de mogelijkheid van in
de plaatsstelling. Het vervangende leskind dient de plaats in te kunnen nemen van het oorspronkelijke leskind in de oorspronkelijke zwemcursus. Voor het vervangende kind dient een nieuw inschrijfformulier volledig ingevuld te worden ingediend. In de plaatsstelling kan uiterlijk plaatsvinden tot
uiterlijk twee weken voor de eerste cursusdag.

13. Opzegging

13.1 De zwemschool heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal
aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld op de website.

14. Slotbepaling

14.1. Door inzending van het inschrijfformulier verklaart de inschrijvende ouder/verzorger
bekend te zijn met en in te stemmen met deze algemene voorwaarden en het verschuldigde lesgeld conform de bepaling op het inschrijfformulier of de inschrijfbevestiging aan 123Jump B.V. te zullen overmaken, zonder dat daarvoor een separate facturering volgt.

14.2. Op alle overeenkomsten van de zwemschool zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

14.3 Aanvullend en voor zover relevant, gelet op de te leveren diensten van de zwemschool, gelden de
ANVR-reisvoorwaarden, voor zover daarvan in bovenstaande Algemene voorwaarden van de zwemschool niet is afgeweken.
Deze Algemene voorwaarden zijn 11 november 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 34335302